Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy

Mielenterveystyö Psykoterapiakeskus Vastaamon tarkoitus on parantaa mielenterveyspalveluiden saatavuutta sekä tehdä hyvää mielenterveyttä edistävää ja mielenterveyden häiriöitä ehkäisevää työtä.
Mielenterveys, masennus, ahdistus, uupumus
AJOISSA HAETTU APU ON TEHOKKAINTA

Mielenterveysongelmat

Noin joka viides suomalainen kärsii mielenterveysongelmista. Heistä vain puolet hakee ongelmiinsa apua. Hoitoa hakevista puolet eivät saa mielenterveyteen erikoistuneen ammattilaisen apua. Kolmeneljäsosaa mielenterveyspalveluita tarvitsevista on siis tavoittamatta tai alipalveltu. Mielenterveysongelmista on tullut sairaspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden yleisin syy.

Mielenterveysongelmien esiintyvyys


Psykoterapia

Psykoterapia on tutkitusti vaikuttava hoitomuoto. Esimerkiksi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia toteavat konsensuslausumassaan, että masennuspotilaista jopa 80 % voisi hyötyä psykoterapiasta. Kuitenkin vain 10 % masennuksen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeille olevista on saanut psykoterapiaa. Kela arvioi psykoterapian tarpeen olevan nykyisin kaksi kertaa suurempaa kuin tarjonnan ja tarpeen kasvavan 10-15 % vuosittain.

Psykoterapian vaikuttavuus

Suomessa toimii aktiivisesti noin 4 400 psykoterapeuttia, joista 47 % työskentelee julkisella sektorilla, 38 % ammatinharjoittajina ja vain 9 % yrityksissä ja järjestöissä. Hajanaisen rakenteen vuoksi yksityiseltä psykoterapiasektorilta puuttuu resurssit laadukkaaseen asiakaspalveluun sekä tekniseen ja liiketoiminnalliseen kehittämiseen.


Hallitus


Yrjö Lähteenlahti
Psykiatri

Veli-Matti Qvintus
Diplomi-insinööri

Nina Tapio
Psykoterapeutti, TM


Ville Tapio
Tuotekehittäjä EAT,
hallituksen puheenjohtaja

Psykiatri Yrjö Lähteelahti on toiminut useiden sairaanhoitopiirien ja kaupunkien psykiatristen palveluiden johtajana (mm. HUS/HYKS:n Kuntoutuspsykiatrian johtaja, Imatran psykososiaalistenpalveluiden johtaja, KHSHP:n aikuispsykiatrian ylilääkäri, SATSHP:n aikuispsykiatrian vastuualuejohtaja). Hän toimii myös Lääkäriliiton psykiatrisen kuntoutuksen asiantuntijana ja Kuntoutuksen erityispätevyystoimikunnan jäsenenä.

Diplomi-insinööri Veli-Matti Qvintus on tominut terveysalalla Pohjolan ja LähiTapiolan terveys- ja hyvinvointipalvelujen johtajana sekä Pihlajanlinnan hallituksen jäsenenä. Hänellä on aikaisempaa kokemusta myös IT-alalta Accenturen, TietoEnatorin ja Nokia Networksin tehtävistä. Nykyään hän toimii DHL Global Forwardingin toimitusjohtajana.

Nina Tapio ja Ville Tapio ovat yrityksen perheomistajia ja perustajia. Psykoterapeutti, teologi, työnohjaaja Nina Tapio on toiminut sosiaali- ja terveyspalveluiden alalla 30 vuotta, joista viimeiset 10 vuotta psykoterapian alalla. Tuotekehittäjä EAT Ville Tapio toimi 15 vuotta yrittäjänä, ohjelmistokehittäjänä ja teknologiajohtajana digitaalisten palveluiden kehityksessä useilla toimialoilla, kunnes siirtyi Psykoterapiakeskus Vastaamon toimitusjohtajaksi 2013.


Hallinto


Ville Tapio
Toimitusjohtaja

Juha-Matti Väänänen
Terveyspalveluista vastaava johtaja

Kristiina Silander
Hallintojohtaja


Synnöve Amberla
Lakimies

Ulrika Segercrantz
Työsuojeluvaltuutettu

Sami Keskinen
Tietosuojavastaava


Susanna Pekki-Erikkilä
Myyntijohtaja, työnantajapalvelut

Kari Lankinen
Myyntijohtaja, kuntapalvelut

LT, psykiatri Juha-Matti Väänänen on toiminut Psykoterapiakeskus Vastaamossa psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkärinä vuodesta 2016 ja aiemmin mm. Tampereen yliopistollisen keskussairaalan nuorisopsykiatrian apulaisylilääkärinä 2005-16 ja Ylöjärven kaupungin perhekeskuksen apulaisylilääkärinä 1998-2005. Hän on suorittanut myös Suomen Psykiatriyhdistyksen johtamiskoulutuksen sekä PSHP:n esimieskoulutuksen.

Varatuomari Synnöve Amberla on toiminut Kuntaliiton, Sairaalaliiton ja Lääkintöhallituksen lakimiehenä sekä Potilasvahinkolautakunnan, Lääkekorvausosuuskunnan hallituksen, Tietosuojakomitean sekä useiden sosiaali- ja terveysministeriön ja Kelan työryhmien jäsenenä. Hänen erikoisosaamisalueitansa ovat terveydenhuollon ja tietosuojan lainsäädäntö.

FM, psykologi, ryhmäpsykoanalyytikko VET Ulrika Segercrantz on toiminut 33 vuotta psykoterapeuttina ja psykoterapeuttien kouluttajana. Ensiksi ammattiharjoittajana ja viimeiset seitsemän vuotta Psykoterapiakeskus Vastaamossa. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus työnohjaajana terveydenhuoltoalalla työskenteleville sekä eri organisaatioiden esimiehille ja työryhmille. Hän on kirjoittanut ja toimittanut kirjan Yksilöksi ryhmässä.

PhD (Englanti), ekonomi (USA), FM (Englanti), psykoterapeutti Susanna Pekki-Erikkilä aloitti uransa myynnin ja markkinoinnin tehtävissä 80-luvulla siirtyen 90-luvulla johtamisen ja organisaation kehittämistehtäviin yrittäjänä sekä myöhemmin johtotehtäviin kansainvälisissä konsulttitaloissa. Vuodesta 2014 alkaen hän on toiminut Vastaamossa psykoterapeuttina, syventäen psykoterapia osaamistaan erityisopinnoilla ulkomailla (Portugali, Englanti, Ruotsi).

TM, Kari Lankinen on toiminut yli kymmenen vuotta kolmannella sektorilla kehitys- ja johtotehtävissä viimeksi Väestöliiton kehitysjohtajana ja Väestöliiton terapiapalveluyrityksen toimitusjohtajana.


Henkilöstöpäälliköt


Tuija Forsberg
Henkilöstöpäällikkö
Hämeenlinna ja Tampere

Nora Lindgren
Henkilöstöpäällikkö
Espoo

Piia Korhonen
Henkilöstöpäällikkö
Kuopio


Ville Kuusinen
Henkilöstöpäällikkö
Turku

Jouni Levonen
Henkilöstöpäällikkö
Jyväskylä

Marjo Savukoski
Henkilöstöpäällikkö
Oulu


Kristiina Silander
Henkilöstöpäällikkö
Mannerheimintie ja Pasila

Jari Sokura
Henkilöstöpäällikkö
Lappeenranta

Kirsi Muuri
Henkilöstöpäällikkö
Malmi


Ulla Pipatti
Henkilöstöpäällikkö
Kouvola

Risto Tarkiainen
Henkilöstöpäällikkö
Lahti

Pentti Takala
Henkilöstöpäällikkö
Seinäjoki


Susa Niinistö
Henkilöstöpäällikkö
Vantaa

Henkilöstö

Koko henkilöstömme on työsuhteessa yritykseen, mikä mahdollistaa tehokkaan hallinnon ja läpinäkyvän laadunvalvonnan kaikessa toiminnassa. Psykoterapeuttimme, psykologimme ja psykiatrimme ovat Valviran hyväksymiä terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joiden pätevyyden voi varmistaa JulkiTerhikki-palvelusta.

Henkilöstömme työterveyspalvelut tuottaa Terveystalo, jonka kanssa on tehty työterveyshuollon toimintasuunnitelma, työpaikkaselvitys, työsuojeluohjelma, varhaisen puuttumisen ohjelma sekä päihdeohjelma.

Henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseksi järjestetään alan tieteelliseen tutkimukseen ja käytännön näyttöihin perustuvaa työnohjausta, moniammatillista konsultointia, kehityskeskusteluja sekä koko henkilökunnalle yhteisiä koulutuksia ja kehittämispäiviä.


Potilasasiamies

Potilasasiamies antaa potilaalle tietoa tämän oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi. Potilasasiamiehen tehtävänä on tarvittaessa neuvoa ja avustaa potilasta, jos tämä on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Potilasasiamies auttaa potilasta selvittämään ongelmaansa hoitopaikassa. Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai Potilasvahinkokeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen teossa.

Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin. Hän ei ota myöskään kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko. Psykoterapiakeskus Vastaamon potilasasiamiehenä toimii psykiatrinen sairaanhoitaja Heli-Sillanpaää-Nisula (potilasasiamies@vastaamo.fi).


Valvonta

Psykoterapiakeskus Vastaamo on Valviran hyväksymä ja valvoma terveydenhuollon palveluiden yksityinen tuottaja.

Yrityksen omavalvontatyötä johtaa terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana toimiva erikoislääkäri.

Omavalvonnasta huolehditaan tilojen, laitteiden, välineiden ja tietojärjestelmien hyvällä ylläpidolla ja huollolla, henkilökunnan ylläpidettävällä ohjeistuksella ja säännöllisellä koulutuksella, asiakkailta kerätyn palautteen avulla sekä omavalvontatyön vastuuhenkilöiden jatkuvalla seurannalla sekä kehittämistyöllä.


Toimintaperiaatteet

Psykoterpaiakeskus Vastaamon toimintaperiaatteita ohjaavat Suomen laki, THL:n ja Valviran ohjeistukset, Psykiatriyhdistyksen ja Lääkäriliiton arvot sekä Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallisen yrityksen säännöt. Psykoterapiakeskus Vastaamossa käytetään Käypä hoito -suositusten mukaisia hoitomenetelmiä, joiden vaikuttavuudesta on tutkittua tietoa ja näyttöjä.

Noudatamme Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan (ETENE) esittämää terveydenhuollon yhteistä arvopohjaa ja eettisiä periaatteita: 1. Oikeus hyvään hoitoon, 2. Ihmisarvon kunnioitus, 3. Itsemääräämisoikeus, 4. Oikeudenmukaisuus, 5. Hyvä ammattitaito ja hyvinvointia edistävä ilmapiiri ja 6. Yhteistyö ja keskinäinen arvonanto.


Omistus

Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy on 100 % suomalainen perheyhtiö, jonka omistavat Ville Tapio (68 %), Nina Tapio (18 %) ja Petu Tapio (14 %). Yhtiö ja sen omistajat maksavat veronsa Suomeen. Yhtiö käyttää yhteiskunnallisen yrityksen periaatteiden mukaisesti yli puolet voitoistansa toimintatarkoituksensa mukaisen yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen.

Omistajien yhtiöstä saamat tulot julkaistaan avoimesti. Toimitusjohtaja Ville Tapion palkka on 3 000 € ja henkilöstöjohtaja Nina Tapion 3 700 € kuukaudessa.

Vuoden 2016 tilinpäätöksessä yhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 333 706 €, josta tilikauden voittoa oli 129 406 €. Yhtiökokouksen päätöksellä omistajille jaettiin osinkoa 44 000 €, josta yhtiö maksoi 7,5 % tuloverojen ennakonpidätyksen.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Osingonjako (1000 €) 0 4 5 10 44 70

Yhtiön rahoittajia ja rahoituksen takaajia ovat omistajien lisäksi Helsingin OP, Nordea, Ilmarinen, Finnvera, Garantia sekä Euroopan investointipankki.


Taloustiedot

Psykoterapiakeskus Vastaamo on ollut kannattava ja nopeasti kasvava jokaisena toimintavuotenansa. Yritys on huomioitu esimerkiksi Kauppalehden Suomen 100 nopeinta kasvajaa sekä Financial Timesin Euroopan 1000 nopeinta kasvajaa -listolla ja kuulunut jo useampana peräkkäisenä vuonna Suomen Asiakastiedon luottoluokituksessa Suomen Vahvimpiin yrityksiin.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Liikevaihto (1000 €) 494 886 1 364 3 025 5 575 8 524
Liikevaihdon muutos % 122,3 % 79,4 % 54,0 % 121,8 % 84,3 % 52,9 %
Liiketoiminnan tulos (1000 €) 11 53 90 147 190 578,4
Liikevoitto % 2,0 % 6,0 % 6,6 % 4,9 % 3,4 % 6,8 %
Yhteisöverot (1000 €) 1 12 21 23 42 108
Henkilöstö 22 33 50 91 151 188
Palkat (1000 €) 294 474 711 1 610 3 115 4 804
Eläkkeet (1000 €) 46 89 129 298 562 873
Sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut (1000 €) 12 19 21 48 127 186

Yrityksen kirjanpidosta ja palkanlaskennasta vastaa Tilipalvelu Rantalainen Oy ja tilintarkastuksesta PWC päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Marko Saxell.


Verojalanjälki

Psykoterapiakeskus Vastaamo maksoi verovuoden 2017 aikana yhteiskunnalle verotuloja ja veroluonteisia maksuja yhteensä lähes 2,9 miljoonaa euroa (34 % liikevaihdosta). Yritys maksoi liikevoitostansa tuloveroa 108 (42) tuhatta euroa. Arvonlisäverottomiin terveyspalveluihin kohdistuneista hankinnoista maksettiin vähentämättä jätettyä arvonlisäveroa 333 (139) tuhatta euroa. Arvonlisäverollisesta myynnistä tilitettiin arvonlisäveroa 34 (21) tuhatta euroa. Yritys ei maksa voittoja, osinkoja, korkoja tai konserniavustuksia ulkomaille. Yritys ja sen 100 % suomalaiset omistajat maksavat kaikki veronsa Suomeen.

Myös henkilöstön verojen ja eläkkeiden vastuullinen maksu pystytään tekemään läpinäkyväksi, koska Psykoterapiakeskus Vastaamossa toimii vain suorassa työsuhteessa yritykseen olevaa henkilöstöä. Työntekijöitä yrityksessä oli vuoden 2017 aikana keskimäärin 188 henkilöä. Palkkoja maksettiin yhteensä 4,8 miljoonaa euroa. Henkilöstöön liittyvinä lakisääteisinä maksuina maksettiin työeläkemaksuja 872 (560), sosiaaliturvamaksuja 52 (67), vakuutusmaksuja 134 (80) ja tuloverojen ennakonpidätyksiä 1 375 (879) tuhatta euroa.

Verojalanjälki 2 880 379 €


Yhteiskuntavastuu

Psykoterapiakeskus Vastaamo toimii yhteiskunnallisen yrityksen periaatteiden mukaisesti. Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Psykoterapiakeskus Vastaamolle Yhteiskunnallinen yritys -diplomin yhteiskunnallisen hyvän tuottamisesta sekä Avainlippu-tunnuksen osoituksena kotimaisesta työstä ja omistuksesta.

Yrityksen yhteiskunnallisen tehtävän mukaisesti psykoterapian alueellisen saatavuuden parantamiseen investoitiin vuoden 2017 aikana 683 tuhatta euroa ja psykoterapian käyttökynnystä madaltavaan promootioon 719 tuhatta euroa. Yhteensä 1 402 tuhannen euron investoinnit yhteiskunnallisen tehtävän toteutukseen vastaavat 1 087 % edellisen tilikauden voitosta.

Julkaisemme tiedot verojen, eläkemaksujen ja muiden työ- ja tilaajavastuulakien mukaisten velvoitteiden hoitamisesta avoimesti tilaajavastuu.fi-palvelussa. Yhtiöjärjestyksemme yhteiskuntavastuusäännön mukaisesti käytämme vähintään puolet yrityksen voitosta mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseen, työpaikkojen luomiseen ja muun yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen.

Avainlippu Yhteiskunnallinen yritys Luotettava Kumppani yritys

Vaikuttaminen

Kummalliset kammot Tarjoamme verkossa maksuttomia itsediagnoositestejä ja itsehoito-oppaita, jotka tavoittavat vuositasolla jo yli 10 % suomalaisista. Teemme myös muissa medioissa kunten lehdissä, televisiossa ja radiossa mielenterveysongelmien avointa kohtaamista normalisoivaa vaikuttamistyötä (esim. Kummalliset kammot).

Rohkaisemme hyödyntämään mielenterveyspalveluita myös ennaltaehkäisevässä ja vahvistavassa tarkoituksessa ilman diagnosoitavaa syytä hakeutua palveluiden piiriin. Tarjoamme maksutonta matalankynnyksen neuvontaa yhteydenottokynnyksen madaltamiseksi sekä videovastaanottoja ajan ja paikan asettamien rajoitteiden vähentämiseksi.


Toimintakertomus 2017

Yhteiskunnallisen yrityksen mallin mukaisesti pyrimme toiminnassamme vastuullisuuteen ja läpinäkyvyyteen. Olemme sitoutuneet raportoimaan toiminnastamme avoimesti. Vuosittainen toimintakertomuksemme julkaistaan vapaasti saatavana verkkosivuillamme.

Psykoterapiakeskus Vastaamo Toimintakertomus 2017 from Psykoterapiakeskus Vastaamo

Toimintasuunnitelma 2020

Psykoterapiakeskus Vastaamo rakentaa Suomeen kansallista psykoterapiakeskusten verkostoa psykoterapian saatavuuden parantamiseksi. Tavoitteenamme on toimia vähintään 25 paikkakunnalla ja työllistää 400 psykoterapeuttia vuoden 2020 loppuun mennessä. Ota yhteyttä tyopaikat@vastaamo.fi tai 044 4141 000, jos olet kiinnostunut kiinnostunut liittymään työyhteisöömme, tai olemaan mukana perustamassa paikkakunnallesi uutta Psykoterapiakeskus Vastaamoa.

Psykoterapiakeskus Vastamon Yhteistoimintapäivät 2018

Psykoterapiakeskus Vastaamon henkilöstöä yhteistoimintapäivillä Silja Europalla kesäkuussa 2018 kehittämässä toimintasuunnitelmia tuleville vuosille.


Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy

Y-tunnus 2212204-1
Tapiontori 1, 02100 Espoo
Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Mannerheimintie 12 B, 00100 Helsinki
Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki
Raatiohuoneenkatu 8, 13100 Hämeenlinna
Yliopistonkatu 38, 40100 Jyväskylä
Rantakatu 16, 67100 Kokkola
Kauppalankatu 14, 45100 Kouvola
Käsityökatu 41, 70100 Kuopio
Vesijärvenkatu 11 A, 15140 Lahti
Snellmaninkatu 10, 53100 Lappeenranta
Koulukatu 34, 90100 Oulu
Valtakatu 6, 28100 Pori
Vilhonkatu 8, 24100 Salo
Keskuskatu 17, 60100 Seinäjoki
Tullikatu 6, 33100 Tampere
Yliopistonkatu 31, 20100 Turku
Pitkäkatu 28-30, 65100 Vaasa
Iskoskuja 3, 01600 Vantaa
Vaihde 044 4141 000
tuki@vastaamo.fi
www.vastaamo.fi

Verkkolaskutusosoite BELRFI0005833W
OVT-tunnus 003722122041
Operaattori 003710948874
Paperilaskut PL 457, 02066 DOCUSCAN

Nordea (BIC NDEAFIHH)
FI75 1244 3000 1158 89
OP (BIC OKOYFIHH)
FI74 5790 4320 0246 44

Toimitusjohtaja Ville Tapio
Matkapuhelin 040 5909385
ville.tapio@vastaamo.fi

Avoimet työpaikat

Psykoterapiakeskus Vastaamo Espoo

Tapiolan Keskustorni, Tapiontori 1
02100 Espoo

Psykoterapiakeskus Vastaamo Espoo

Psykoterapiakeskus Vastaamo Hämeenlinna

Raatihuoneenkatu 8
13100 Hämeenlinna

Psykoterapiakeskus Vastaamo Hämeenlinna

Psykoterapiakeskus Vastaamo Malmi

Malmin kauppatie 8 B
00700 Helsinki

Psykoterapiakeskus Vastaamo Malmi

Psykoterapiakeskus Vastaamo Mannerheimintie

Mannerheimintie 12 B
00100 Helsinki

Psykoterapiakeskus Vastaamo Mannerheimintie

Psykoterapiakeskus Vastaamo Jyväskylä

Yliopistonkatu 38
40100 Jyväskylä

Psykoterapiakeskus Vastaamo Jyväskylä

Psykoterapiakeskus Vastaamo Kouvola

Kauppalankatu 14
45100 Kouvola

Psykoterapiakeskus Vastaamo Kouvola

Psykoterapiakeskus Vastaamo Kuopio

Käsityökatu 41
70100 Kuopio

Psykoterapiakeskus Vastaamo Kuopio

Psykoterapiakeskus Vastaamo Lahti

Vesijärvenkatu 11 A
15140 Lahti

Psykoterapiakeskus Vastaamo Lahti

Psykoterapiakeskus Vastaamo Lappeenranta

Snellmaninkatu 10
53100 Lappeenranta

Psykoterapiakeskus Vastaamo Lappeenranta

Psykoterapiakeskus Vastaamo Oulu

Koulukatu 34
90100 Oulu

Psykoterapiakeskus Vastaamo Oulu

Psykoterapiakeskus Vastaamo Pasila

Pasilanraitio 5
00240 Helsinki

Psykoterapiakeskus Vastaamo Pasila

Psykoterapiakeskus Vastaamo Pori

Valtakatu 6
28100 Pori

Psykoterapiakeskus Vastaamo Pori

Psykoterapiakeskus Vastaamo Seinäjoki

Keskuskatu 17
60100 Seinäjoki

Psykoterapiakeskus Vastaamo Seinäjoki

Psykoterapiakeskus Vastaamo Tampere

Kauppakeskus Tullintori, Tullikatu 6
33100 Tampere

Psykoterapiakeskus Vastaamo Tampere

Psykoterapiakeskus Vastaamo Turku

Yliopistonkatu 31
20100 Turku

Psykoterapiakeskus Vastaamo Turku

Psykoterapiakeskus Vastaamo Vantaa

Kauppakeskus Myyrmanni, Iskoskuja 3
01600 Vantaa

Psykoterapiakeskus Vastaamo Vantaa