Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy

Mielenterveystyö Psykoterapiakeskus Vastaamon tarkoitus on parantaa mielenterveyspalveluiden saatavuutta sekä tehdä hyvää mielenterveyttä edistävää ja mielenterveyden häiriöitä ehkäisevää työtä.
Mielenterveys, masennus, ahdistus, uupumus
PALVELUA ILMAN LÄHETETTÄ JA JONOA

Mielenterveysongelmat

Noin joka viides suomalainen kärsii mielenterveysongelmista. Heistä vain puolet hakee ongelmiinsa apua. Hoitoa hakevista puolet eivät saa mielenterveyteen erikoistuneen ammattilaisen apua. Kolmeneljäsosaa mielenterveyspalveluita tarvitsevista on siis tavoittamatta tai alipalveltu. Mielenterveysongelmista on tullut sairaspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden yleisin syy.

Mielenterveysongelmien esiintyvyys


Psykoterapia

Psykoterapia on tutkitusti vaikuttava hoitomuoto. Esimerkiksi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia toteavat konsensuslausumassaan, että masennuspotilaista jopa 80 % voisi hyötyä psykoterapiasta. Kuitenkin vain 10 % masennuksen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeille olevista on saanut psykoterapiaa. Kela arvioi psykoterapian tarpeen olevan nykyisin kaksi kertaa suurempaa kuin tarjonnan ja tarpeen kasvavan 10-15 % vuosittain.

Psykoterapian vaikuttavuus

Suomessa toimii aktiivisesti noin 4 400 psykoterapeuttia, joista 47 % työskentelee julkisella sektorilla, 38 % ammatinharjoittajina ja vain 9 % yrityksissä ja järjestöissä. Hajanaisen rakenteen vuoksi yksityiseltä psykoterapiasektorilta puuttuu resurssit laadukkaaseen asiakaspalveluun sekä tekniseen ja liiketoiminnalliseen kehittämiseen.


Asiakkaat

Psykoterapiakeskus Vastaamo on keskittynyt työ- ja opiskeluikäisten asiakkaiden lievien ja keskivaikeiden mielenterveysongelmien hoitamiseen sekä sosiaalisia ja psyykkisiä kykyjä vahvistavaan toimintaan. Asiakkaidemme yleisimmät ongelmat ovat masennus, ahdistuneisuushäiriöt, pakko-oireet, traumat, pelot, työuupumus, elämän kriisitilanteet sekä perhe- ja parisuhdeongelmat. Asiakkaistamme noin 70 % rahoittavat hoitonsa itse.

Maksuttomia, hyvää mielenterveyttä edistäviä ja mielenterveyden häiriöitä ennaltaehkäiseviä verkkopalveluitamme on edellisen vuoden aikan käyttänyt yli 680 000 uniikkia suomalaista.

Psykoterapiakeskus Vastaamon avainluvut

Psykoterapiakeskus Vastaamolla on yhteensä yksitoista toimipaikkaa Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Lahdessa, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Vantaalla, joissa toimii yhteensä yli 200 psykoterapeuttia ja psykiatria. Hoito- ja kuntoutuspalveluidemme asiakkaana on noin 21 000 yksityishenkilöä sekä kaupunkeja, sairaanhoitopiirejä, vakuutusyhtiöitä sekä terveyspalveluyrityksiä.


Hallitus


Yrjö Lähteenlahti
Psykiatri

Veli-Matti Qvintus
Diplomi-insinööri

Nina Tapio
Psykoterapeutti, TM


Ville Tapio
Tuotekehittäjä EAT,
hallituksen puheenjohtaja

Psykiatri Yrjö Lähteelahti on toiminut useiden sairaanhoitopiirien ja kaupunkien psykiatristen palveluiden johtajana (mm. HUS/HYKS:n Kuntoutuspsykiatrian johtaja, Imatran psykososiaalistenpalveluiden johtaja, KHSHP:n aikuispsykiatrian ylilääkäri, SATSHP:n aikuispsykiatrian vastuualuejohtaja). Hän toimii myös Lääkäriliiton psykiatrisen kuntoutuksen asiantuntijana ja Kuntoutuksen erityispätevyystoimikunnan jäsenenä.

Diplomi-insinööri Veli-Matti Qvintus on tominut terveysalalla Pohjolan ja LähiTapiolan terveys- ja hyvinvointipalvelujen johtajana sekä Pihlajanlinnan hallituksen jäsenenä. Hänellä on aikaisempaa kokemusta myös IT-alalta Accenturen, TietoEnatorin ja Nokia Networksin tehtävistä. Nykyään hän toimii DHL Global Forwardingin toimitusjohtajana.

Nina Tapio ja Ville Tapio ovat yrityksen perheomistajia ja perustajia. Psykoterapeutti, teologi, työnohjaaja Nina Tapio on toiminut sosiaali- ja terveyspalveluiden alalla 30 vuotta, joista viimeiset 10 vuotta psykoterapian alalla. Tuotekehittäjä EAT Ville Tapio toimi 15 vuotta yrittäjänä, ohjelmistokehittäjänä ja teknologiajohtajana digitaalisten palveluiden kehityksessä useilla toimialoilla, kunnes siirtyi Psykoterapiakeskus Vastaamon toimitusjohtajaksi 2013.


Johtoryhmä


Ville Tapio
Toimitusjohtaja

Synnöve Amberla
Lakiasioista vastaava johtaja

Yrjö Lähteenlahti
Terveyspalveluista vastaava johtaja


Nina Tapio
Henkilöstöjohtaja

Ulrika Segercrantz
Kehitysjohtaja

Varatuomari Synnöve Amberla on toiminut Kuntaliiton, Sairaalaliiton ja Lääkintöhallituksen lakimiehenä sekä Potilasvahinkolautakunnan, Lääkekorvausosuuskunnan hallituksen, Tietosuojakomitean sekä useiden sosiaali- ja terveysministeriön ja Kelan työryhmien jäsenenä. Hänen erikoisosaamisalueitansa ovat terveydenhuollon ja tietosuojan lainsäädäntö.

FM, psykologi, ryhmäpsykoanalyytikko VET Ulrika Segercrantz on toiminut 33 vuotta psykoterapeuttina ja psykoterapeuttien kouluttajana. Ensiksi ammattiharjoittajana ja viimeiset viisi vuotta Psykoterapiakeskus Vastaamossa. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus työnohjaajana terveydenhuoltoalalla työskenteleville sekä eri organisaatioiden esimiehille ja työryhmille. Hän on kirjoittanut ja toimittanut kirjan Yksilöksi ryhmässä.


Esimiehet


Tuija Forsberg
Vastaava psykoterapeutti
Hämeenlinna

Nora Lindgren
Vastaava psykoterapeutti
Espoo

Harri Haapasaari
Vastaava psykoterapeutti
Tampere


Ville Kuusinen
Vastaava psykoterapeutti
Turku

Jouni Levonen
Vastaava psykoterapeutti
Jyväskylä

Piritta Pitkänen
Vastaava psykoterapeutti
Oulu


Kristiina Silander
Vastaava psykoterapeutti
Mannerheimintie

Jari Sokura
Vastaava psykoterapeutti
Lappeenranta

Henkilöstö

Koko henkilöstömme on työsuhteessa yritykseen, mikä mahdollistaa tehokkaan hallinnon ja läpinäkyvän laadunvalvonnan kaikessa toiminnassa. Psykoterapeuttimme, psykologimme ja psykiatrimme ovat Valviran hyväksymiä terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joiden pätevyyden voi varmistaa JulkiTerhikki-palvelusta.

Henkilöstömme työterveyspalvelut tuottaa Terveystalo, jonka kanssa on tehty työterveyshuollon toimintasuunnitelma, työpaikkaselvitys, työsuojeluohjelma, varhaisen puuttumisen ohjelma sekä päihdeohjelma.

Henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseksi järjestetään alan tieteelliseen tutkimukseen ja käytännön näyttöihin perustuvaa työnohjausta, moniammatillista konsultointia, kehityskeskusteluja sekä koko henkilökunnalle yhteisiä koulutuksia ja kehittämispäiviä.

Kuvia Psykoterapiakeskus Vastaamosta


Potilasasiamies

Potilasasiamies antaa potilaalle tietoa tämän oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi. Potilasasiamiehen tehtävänä on tarvittaessa neuvoa ja avustaa potilasta, jos tämä on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Potilasasiamies auttaa potilasta selvittämään ongelmaansa hoitopaikassa. Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai Potilasvahinkokeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen teossa.

Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin. Hän ei ota myöskään kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko. Psykoterapiakeskus Vastaamon potilasasiamiehenä toimii psykiatrinen sairaanhoitaja Heli-Sillanpaää-Nisula (potilasasiamies@vastaamo.fi).


Valvonta

Valvira Psykoterapiakeskus Vastaamo on Valviran hyväksymä ja valvoma terveydenhuollon palveluiden yksityinen tuottaja.

Yrityksen omavalvontatyötä johtaa terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana toimiva psykiatrian erikoislääkäri Yrjö Lähteenlahti tukenaan lakiasioiden vastaavana johtajana OTK, varatuomari Synnöve Amberla ja tietosuojavastaavana järjestelmäarkkitehti Sami Keskinen.

Omavalvonnasta huolehditaan tilojen, laitteiden, välineiden ja tietojärjestelmien hyvällä ylläpidolla ja huollolla, henkilökunnan ylläpidettävällä ohjeistuksella ja säännöllisellä koulutuksella, asiakkailta kerätyn palautteen avulla sekä omavalvontatyön vastuuhenkilöiden jatkuvalla seurannalla sekä kehittämistyöllä.


Toimintaperiaatteet

Psykoterpaiakeskus Vastaamon toimintaperiaatteita ohjaavat Suomen laki, THL:n ja Valviran ohjeistukset, Psykiatriyhdistyksen ja Lääkäriliiton arvot sekä Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallisen yrityksen säännöt. Psykoterapiakeskus Vastaamossa käytetään Käypä hoito -suositusten mukaisia hoitomenetelmiä, joiden vaikuttavuudesta on tutkittua tietoa ja näyttöjä.

Noudatamme Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan (ETENE) esittämää terveydenhuollon yhteistä arvopohjaa ja eettisiä periaatteita: 1. Oikeus hyvään hoitoon, 2. Ihmisarvon kunnioitus, 3. Itsemääräämisoikeus, 4. Oikeudenmukaisuus, 5. Hyvä ammattitaito ja hyvinvointia edistävä ilmapiiri ja 6. Yhteistyö ja keskinäinen arvonanto.


Omistus

Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy on 100 % suomalainen perheyhtiö, jonka omistavat Ville Tapio (68 %), Nina Tapio (18 %) ja Petu Tapio (14 %). Yhtiö ja sen omistajat maksavat veronsa Suomeen. Yhtiö käyttää yhteiskunnallisen yrityksen periaatteiden mukaisesti yli puolet voitoistansa toimintatarkoituksensa mukaisen yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen.

Omistajien yhtiöstä saamat tulot julkaistaan avoimesti. Toimitusjohtaja Ville Tapion palkka on 3 000 € ja henkilöstöjohtaja Nina Tapion 3 700 € kuukaudessa.

Vuoden 2016 tilinpäätöksessä yhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 333 706 €, josta tilikauden voittoa oli 129 406 €. Yhtiökokouksen päätöksellä omistajille jaettiin osinkoa 44 000 €, josta yhtiö maksoi 7,5 % tuloverojen ennakonpidätyksen.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Osingonjako (1000 €) 0 4 5 10 18 44

Yhtiön rahoittajia ja rahoituksen takaajia ovat omistajien lisäksi Helsingin OP, Nordea, Ilmarinen, Finnvera, Garantia sekä Euroopan investointipankki.


Taloustiedot

Psykoterapiakeskus Vastaamo on ollut kannattava ja nopeasti kasvava jokaisena toimintavuotenansa. Yritys on huomioitu esimerkiksi Kauppalehden Suomen 100 nopeinta kasvajaa sekä Financial Timesin Euroopan 1000 nopeinta kasvajaa -listolla ja kuulunut jo useampana peräkkäisenä vuonna Suomen Asiakastiedon luottoluokituksessa Suomen Vahvimpiin yrityksiin.

2012 2013 2014 2015 2016
Liikevaihto (1000 €) 494 886 1 364 3 025 5 575
Liikevaihdon muutos % 122,3 % 79,4 % 54,0 % 121,8 % 84,3 %
Liiketoiminnan tulos (1000 €) 11 53 90 147 190
Liikevoitto % 2,0 % 6,0 % 6,6 % 4,9 % 3,4 %
Yhteisöverot (1000 €) 1 12 21 23 42
Henkilöstö 22 33 50 91 151
Palkat (1000 €) 294 474 711 1 610 3 115
Eläkkeet (1000 €) 46 89 129 298 562
Sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut (1000 €) 12 19 21 48 127

Yrityksen kirjanpidosta ja palkanlaskennasta vastaa Tilipalvelu Rantalainen Oy ja tilintarkastuksesta PWC päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Marko Saxell.


Verojalanjälki

Psykoterapiakeskus Vastaamo maksoi verovuoden 2016 aikana yhteiskunnalle verotuloja ja veroluonteisia maksuja yhteensä lähes 1,8 miljoonaa euroa (32 % liikevaihdosta). Yrityksen liikevoitto oli 190 tuhatta euroa (3,4 % liikevaihdosta), josta maksettiin tuloveroa 42,4 tuhatta euroa (22 % liikevoitosta). Arvonlisäverottomiin terveyspalveluihin kohdistuneista hankinnoista maksettiin vähentämättä jätettyä arvonlisäveroa 139,2 tuhatta euroa. Arvonlisäverollisesta myynnistä tilitettiin arvonlisäveroa 21,3 tuhatta euroa. Yritys ei maksa voittoja, osinkoja, korkoja tai konserniavustuksia ulkomaille. Yritys ja sen 100 % suomalaiset omistajat maksavat kaikki veronsa Suomeen.

Myös henkilöstön verojen ja eläkkeiden vastuullinen maksu pystytään tekemään läpinäkyväksi, koska Psykoterapiakeskus Vastaamossa toimii vain suorassa työsuhteessa yritykseen olevaa henkilöstöä. Työntekijöitä yrityksessä oli vuoden 2016 aikana keskimäärin 151 henkilöä. Palkkoja maksettiin yhteensä 3,1 miljoonaa euroa. Henkilöstöön liittyvinä lakisääteisinä maksuina maksettiin työeläkemaksuja 560,3 tuhatta euroa, sosiaaliturvamaksuja 66,8 tuhatta euroa, vakuutusmaksuja 80,1 tuhatta euroa ja tuloverojen ennakonpidätyksiä 879,1 tuhatta euroa.

Verojalanjälki 1 789 223 €


Yhteiskuntavastuu

Psykoterapiakeskus Vastaamo toimii yhteiskunnallisen yrityksen periaatteiden mukaisesti. Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Psykoterapiakeskus Vastaamolle Yhteiskunnallinen yritys -diplomin yhteiskunnallisen hyvän tuottamisesta sekä Avainlippu-tunnuksen osoituksena kotimaisesta työstä ja omistuksesta.

Julkaisemme tiedot verojen, eläkemaksujen ja muiden työ- ja tilaajavastuulakien mukaisten velvoitteiden hoitamisesta avoimesti tilaajavastuu.fi-palvelussa. Yhtiöjärjestyksemme yhteiskuntavastuusäännön mukaisesti käytämme vähintään puolet yrityksen voitosta mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseen, työpaikkojen luomiseen ja muun yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen.

Avainlippu Yhteiskunnallinen yritys Luotettava Kumppani yritys

Vaikuttaminen

Kummalliset kammot Tarjoamme verkossa maksuttomia itsediagnoositestejä ja itsehoito-oppaita, jotka tavoittavat vuositasolla jo yli 10 % suomalaisista. Teemme myös muissa medioissa kunten lehdissä, televisiossa ja radiossa mielenterveysongelmien avointa kohtaamista normalisoivaa vaikuttamistyötä (esim. Kummalliset kammot).

Rohkaisemme hyödyntämään mielenterveyspalveluita myös ennaltaehkäisevässä ja vahvistavassa tarkoituksessa ilman diagnosoitavaa syytä hakeutua palveluiden piiriin. Tarjoamme maksutonta matalankynnyksen neuvontaa yhteydenottokynnyksen madaltamiseksi sekä videovastaanottoja ajan ja paikan asettamien rajoitteiden vähentämiseksi.

Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy

Y-tunnus 2212204-1
Tapiontori 1, 02100 Espoo
Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Mannerheimintie 12 B, 00100 Helsinki
Raatiohuoneenkatu 8, 13100 Hämeenlinna
Yliopistonkatu 38, 40100 Jyväskylä
Vesijärvenkatu 11 A, 15140 Lahti
Snellmaninkatu 10, 53100 Lappeenranta
Koulukatu 34, 90100 Oulu
Tullikatu 6, 33100 Tampere
Yliopistonkatu 31, 20100 Turku
Iskoskuja 3, 01600 Vantaa
Vaihde 044 4141 000
tuki@vastaamo.fi
www.vastaamo.fi

Verkkolaskutusosoite BELRFI0005833W
OVT-tunnus 003722122041
Operaattori 003710948874
Paperilaskut PL 457, 02066 DOCUSCAN

Nordea (BIC NDEAFIHH)
FI75 1244 3000 1158 89
OP (BIC OKOYFIHH)
FI74 5790 4320 0246 44

Toimitusjohtaja Ville Tapio
Matkapuhelin 040 5909385
ville.tapio@vastaamo.fi

Avoimet työpaikat

Psykoterapiakeskus Vastaamo Espoo

Tapiolan Keskustorni, Tapiontori 1
02100 Espoo

Psykoterapiakeskus Vastaamo Espoo

Psykoterapiakeskus Vastaamo Malmi

Malmin kauppatie 8 B
00700 Helsinki

Psykoterapiakeskus Vastaamo Malmi

Psykoterapiakeskus Vastaamo Mannerheimintie

Mannerheimintie 12 B
00100 Helsinki

Psykoterapiakeskus Vastaamo Mannerheimintie

Psykoterapiakeskus Vastaamo Lappeenranta

Snellmaninkatu 10
53100 Lappeenranta

Psykoterapiakeskus Vastaamo Lappeenranta

Psykoterapiakeskus Vastaamo Hämeenlinna

Raatihuoneenkatu 8
13100 Hämeenlinna

Psykoterapiakeskus Vastaamo Hämeenlinna

Psykoterapiakeskus Vastaamo Tampere

Kauppakeskus Tullintori, Tullikatu 6
33100 Tampere

Psykoterapiakeskus Vastaamo Tampere

Psykoterapiakeskus Vastaamo Turku

Yliopistonkatu 31
20100 Turku

Psykoterapiakeskus Vastaamo Turku

Psykoterapiakeskus Vastaamo Vantaa

Kauppakeskus Myyrmanni, Iskoskuja 3
01600 Vantaa

Psykoterapiakeskus Vastaamo Vantaa

Psykoterapiakeskus Vastaamo Jyväskylä

Yliopistonkatu 38
40100 Jyväskylä

Psykoterapiakeskus Vastaamo Jyväskylä

Psykoterapiakeskus Vastaamo Oulu

Koulukatu 34
90100 Oulu

Psykoterapiakeskus Vastaamo Oulu

Psykoterapiakeskus Vastaamo Lahti

Vesijärvenkatu 11 A
15140 Lahti

Psykoterapiakeskus Vastaamo Lahti