Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy

Mielenterveystyö Psykoterapiakeskus Vastaamon tarkoitus on parantaa mielenterveyden hoito- ja kuntoutuspalveluiden saatavuutta sekä tehdä hyvää mielenterveyttä edistävää ja mielenterveyden häiriöitä ehkäisevää työtä.
Mielenterveys, masennus, ahdistus, uupumus
NOPEA VÄYLÄ OIKEAAN HOITOON

Toimiala

Mielenterveysalalla on käynnissä siirtymä laitospalvelusta avopalveluihin. Suomessa avopalveluiden asiakaskäyntimäärät kasvoivat 17 % samalla kuin laitospäivät vähenivät 6 % vuosien 2006 ja 2010 välillä. Vuonna 2010 Suomessa avopalveluiden 75 000 asiakasta kävivät vastaanotoilla mielenterveyssyistä 750 000 kertaa. Kela arvioi psykoterapian tarpeen olevan nykyisin kaksi kertaa suurempaa kuin tarjonnan ja tarpeen kasvavan 10-15 % vuosittain.

Noin joka viides suomalainen kärsii mielenterveysongelmista. Heistä vain puolet hakee ongelmiinsa apua. Hoitoa hakevista puolet eivät saa mielenterveyteen erikoistuneen ammattilaisen apua. Kolmeneljäsosaa markkinasta on siis tavoittamatta tai alipalveltu.

Suomessa toimii aktiivisesti noin 4 400 psykoterapeuttia, joista 47 % työskentelee julkisella sektorilla, 38 % ammatinharjoittajina ja vain 9 % yrityksissä ja järjestöissä. Hajanaisen rakenteen vuoksi yksityiseltä psykoterapiasektorilta puuttuu resurssit laadukkaaseen asiakaspalveluun sekä tekniseen ja liiketoiminnalliseen kehittämiseen.

Kuvia Psykoterapiakeskus Vastaamosta

Psykoterapiakeskus Vastaamon uudistaa psykoterapian toimialaa kehittämällä Suomen suurinta psykoterapiakeskusten verkostoa, jolla on resurssit tarjota paras palvelu asiakkaille ja parhaat työolosuhteet alan ammattilaisille.


Asiakkaat

Suomen suurin psykoterapiakeskus

Olemme keskittyneet työ- ja opiskeluikäisten asiakkaiden lievien ja keskivaikeiden mielenterveysongelmien hoitamiseen sekä sosiaalisia ja psyykkisiä kykyjä vahvistavaan toimintaan.

Maksuttomia, hyvää mielenterveyttä edistäviä ja mielenterveyden häiriöitä ennaltaehkäiseviä verkkopalveluitamme käyttää vuosittain yli 640 000 uniikkia suomalaista.

Psykoterapiakeskus Vastaamolla on yhteensä kymmenen toimipaikkaa Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Vantaalla, joissa toimii yhteensä noin 200 psykoterapeuttia, psykologia ja psykiatria. Hoito- ja kuntoutuspalveluidemme asiakkaana on yli 17 000 yksityishenkilöä, kaupunkeja, sairaanhoitopiirejä, työterveysyhtiöitä, vakuutusyhtiöitä sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöjä.

Asiakkaidemme yleisimmät ongelmat ovat masennus, ahdistuneisuushäiriöt, pakko-oireet, traumat, pelot, työuupumus, elämän kriisitilanteet sekä perhe- ja parisuhdeongelmat.


Hallitus

Jussi Huttunen
Jussi Huttunen
Professori, LKT
Matti O. Huttunen
Matti O. Huttunen
Professori, psykiatri

Yrjö Lähteenlahti
Psykiatri


Veli-Matti Qvintus
Diplomi-insinööri

Nina Tapio
Psykoterapeutti, TM

Ville Tapio
Tuotekehittäjä EAT,
hallituksen puheenjohtaja

Professori, lääketieteen ja kirurgian tohtori Jussi Huttunen toimi on toiminut mm. Kansanterveyslaitoksen pääjohtajana, STM:n sosiaali- ja terveyspalveluosaston osastopäällikkönä ja ylijohtajana sekä Sitran terveysohjelman neuvonantajana. Hän on mukana sote-uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon asiantuntijaryhmässä. Huttunen on ollut myös mm. Duodecimin, UKK-instituutin, Diabetestutkimussäätiön, Syöpätautien tutkimussäätiön, Suomen Sydänliiton, Valtion ravitsemusneuvottelukunnan, Terveyden edistämisen keskuksen, Alkon ja Mehiläisen hallituksissa. Hänet on valittu Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi ja promovoitu Kuopion yliopiston kunniatohtoriksi.

Professori, psykiatri Matti O. Huttunen on saanut tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon elämäntyöstänsä mielenterveysalalla. Hän on julkaissut lukuisia kirjoja (mm. Psyykenlääkeopas, Lääkkeet mielen hoidossa, Masennus, Kulttuurit ja lääketiede, Psykoterapiat) jaollut Lääkärikirja Duodecimin psykiatrian alan vastuuhenkilö. Hän on ollut tutkijana Harvard Medical Schoolissa ja vierailevana professorina University of Southern Californiassaja ja julkaissut n. 150 tieteellistä artikkelia (mm. Science, Nature, Lancet, PNAS). 

Psykiatri Yrjö Lähteelahti on toiminut useiden sairaanhoitopiirien ja kaupunkien psykiatristen palveluiden johtajana (mm. HUS/HYKS:n Kuntoutuspsykiatrian johtaja, Imatran psykososiaalistenpalveluiden johtaja, KHSHP:n aikuispsykiatrian ylilääkäri, SATSHP:n aikuispsykiatrian vastuualuejohtaja). Hän toimii myös Lääkäriliiton psykiatrisen kuntoutuksen asiantuntijana ja Kuntoutuksen erityispätevyystoimikunnan jäsenenä.

Diplomi-insinööri Veli-Matti Qvintus on tominut terveysalalla Pohjolan ja LähiTapiolan terveys- ja hyvinvointipalvelujen johtajana sekä Pihlajanlinnan hallituksen jäsenenä. Hänellä on aikaisempaa kokemusta myös IT-alalta Accenturen, TietoEnatorin ja Nokia Networksin tehtävistä. Nykyään hän toimii DHL Global Forwardingin toimitusjohtajana.

Nina Tapio ja Ville Tapio ovat yrityksen perheomistajia ja perustajia. Psykoterapeutti, teologi, työnohjaaja Nina Tapio on toiminut sosiaali- ja terveyspalveluiden alalla 30 vuotta, joista viimeiset 10 vuotta psykoterapian alalla. Tuotekehittäjä EAT Ville Tapio toimi 15 vuotta yrittäjänä, ohjelmistokehittäjänä ja teknologiajohtajana digitaalisten palveluiden kehityksessä useilla toimialoilla, kunnes siirtyi Psykoterapiakeskus Vastaamon toimitusjohtajaksi 2013.


Johtoryhmä


Ville Tapio
Toimitusjohtaja

Nina Tapio
Henkilöstöjohtaja

Yrjö Lähteenlahti
Terveyspalveluista vastaava johtaja


Synnöve Amberla
Lakiasioista vastaava johtaja

Varatuomari Synnöve Amberla on toiminut Kuntaliiton, Sairaalaliiton ja Lääkintöhallituksen lakimiehenä sekä Potilasvahinkolautakunnan, Lääkekorvausosuuskunnan hallituksen, Tietosuojakomitean sekä useiden sosiaali- ja terveysministeriön ja Kelan työryhmien jäsenenä. Hänen erikoisosaamisalueitansa ovat terveydenhuollon ja tietosuojan lainsäädäntö.


Esimiehet


Tuija Forsberg
Vastaava psykoterapeutti
Hämeenlinna

Nora Lindgren
Vastaava psykoterapeutti
Espoo

Harri Haapasaari
Vastaava psykoterapeutti
Tampere


Ville Kuusinen
Vastaava psykoterapeutti
Turku

Jouni Levonen
Vastaava psykoterapeutti
Jyväskylä

Piritta Pitkänen
Vastaava psykoterapeutti
Oulu


Paula Pohto-Kapiainen
Vastaava psykoterapeutti
Malmi

Kristiina Silander
Vastaava psykoterapeutti
Mannerheimintie

Jari Sokura
Vastaava psykoterapeutti
Lappeenranta

Henkilöstö

Koko henkilöstömme on työsuhteessa yritykseen, mikä mahdollistaa tehokkaan hallinnon ja läpinäkyvän laadunvalvonnan kaikessa toiminnassa. Psykoterapeuttimme, psykologimme ja psykiatrimme ovat Valviran hyväksymiä terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joiden pätevyyden voi varmistaa JulkiTerhikki-palvelusta.

Henkilöstömme työterveyspalvelut tuottaa Terveystalo, jonka kanssa on tehty työterveyshuollon toimintasuunnitelma, työpaikkaselvitys, työsuojeluohjelma, varhaisen puuttumisen ohjelma sekä päihdeohjelma.

Henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseksi järjestetään alan tieteelliseen tutkimukseen ja käytännön näyttöihin perustuvaa työnohjausta, moniammatillista konsultointia, kehityskeskusteluja sekä koko henkilökunnalle yhteisiä koulutuksia ja kehittämispäiviä.


Potilasasiamies

Potilasasiamies antaa potilaalle tietoa tämän oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi. Potilasasiamiehen tehtävänä on tarvittaessa neuvoa ja avustaa potilasta, jos tämä on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Potilasasiamies auttaa potilasta selvittämään ongelmaansa hoitopaikassa. Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai Potilasvahinkokeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen teossa.

Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin. Hän ei ota myöskään kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko. Psykoterapiakeskus Vastaamon potilasasiamiehenä toimii psykiatrinen sairaanhoitaja Heli-Sillanpaää-Nisula (potilasasiamies@vastaamo.fi).


Valvonta

Valvira Psykoterapiakeskus Vastaamo on Valviran hyväksymä ja valvoma terveydenhuollon palveluiden yksityinen tuottaja.

Yrityksen omavalvontatyötä johtaa terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana toimiva psykiatrian erikoislääkäri Yrjö Lähteenlahti tukenaan lakiasioiden vastaavana johtajana OTK, varatuomari Synnöve Amberla ja tietosuojavastaavana järjestelmäarkkitehti Sami Keskinen.

Omavalvonnasta huolehditaan tilojen, laitteiden, välineiden ja tietojärjestelmien hyvällä ylläpidolla ja huollolla, henkilökunnan ylläpidettävällä ohjeistuksella ja säännöllisellä koulutuksella, asiakkailta kerätyn palautteen avulla sekä omavalvontatyön vastuuhenkilöiden jatkuvalla seurannalla sekä kehittämistyöllä.


Toimintaperiaatteet

Terveydenhoitotyön toimintaperiaatteitamme ohjaavat Kelan kuntoutus- ja avoterapiastandardit sekä Valviran ohjeistukset. Psykoterapiakeskus Vastaamossa käytetään Käypä hoito -suositusten mukaisia hoitomenetelmiä, joiden vaikuttavuudesta on tutkittua tietoa ja näyttöjä.

Noudatamme Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan (ETENE) esittämää terveydenhuollon yhteistä arvopohjaa ja eettisiä periaatteita: 1. Oikeus hyvään hoitoon, 2. Ihmisarvon kunnioitus, 3. Itsemääräämisoikeus, 4. Oikeudenmukaisuus, 5. Hyvä ammattitaito ja hyvinvointia edistävä ilmapiiri ja 6. Yhteistyö ja keskinäinen arvonanto.


Omistus

Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy on 100 % suomalainen perheyhtiö, jonka omistavat Ville Tapio (68 %), Nina Tapio (18 %) ja Petu Tapio (14 %). Yhtiö ja sen omistajat maksavat veronsa Suomeen. Yhtiö käyttää yhteiskunnallisen yrityksen periaatteiden mukaisesti yli puolet voitoistansa toimintatarkoituksensa mukaisen yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen.

Omistajien yhtiöstä saamat tulot julkaistaan avoimesti. Toimitusjohtaja Ville Tapion palkka on 3 000 € ja henkilöstöjohtaja Nina Tapion 3 700 € kuukaudessa.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Osingonjako (1000 €) 0 4 5 10 18 44

Yhtiön rahoittajia ja rahoituksen takaajia ovat omistajien lisäksi Helsingin OP, Nordea, Ilmarinen, Finnvera, Garantia sekä Euroopan investointipankki.


Taloustiedot

Psykoterapiakeskus Vastaamo on ollut kannattava ja nopeasti kasvava jokaisena toimintavuotenansa. Yritys on huomioitu esimerkiksi Kauppalehden Suomen 100 nopeinta kasvajaa sekä Financial Timesin Euroopan 1000 nopeinta kasvajaa -listolla ja kuulunut jo useampana peräkkäisenä vuonna Suomen Asiakastiedon luottoluokituksessa Suomen Vahvimpiin yrityksiin.

2012 2013 2014 2015 2016
Liikevaihto (1000 €) 494 886 1 364 3 025 5 575
Liikevaihdon muutos % 122,3 % 79,4 % 54,0 % 121,8 % 84,3 %
Liiketoiminnan tulos (1000 €) 11 53 90 147 190
Liikevoitto % 2,0 % 6,0 % 6,6 % 4,9 % 3,4 %
Yhteisöverot (1000 €) 1 12 21 23 42
Henkilöstö 22 33 50 91 151
Palkat (1000 €) 294 474 711 1 610 3 115
Eläkkeet (1000 €) 46 89 129 298 562
Sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut (1000 €) 12 19 21 48 127

Yrityksen kirjanpidosta ja palkanlaskennasta vastaa Tilipalvelu Rantalainen Oy ja tilintarkastuksesta PWC päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Marko Saxell.


Yhteiskuntavastuu

Psykoterapiakeskus Vastaamo toimii yhteiskunnallisen yrityksen periaatteiden mukaisesti. Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Psykoterapiakeskus Vastaamolle Yhteiskunnallinen yritys -diplomin yhteiskunnallisen hyvän tuottamisesta sekä Avainlippu-tunnuksen osoituksena kotimaisesta työstä ja omistuksesta.

Kaikki Psykoterapiakeskus Vastaamossa toimivat psykoterapeutit, psykologit ja psykiatrit ovat suorassa työsuhteessa yritykseen, jolloin yritys itse voi varmistaa työntekijöiden verojen ja eläkemaksujen maksun täysimääräisesti Suomeen. Julkaisemme tiedot verojen, eläkemaksujen ja muiden työ- ja tilaajavastuulakien mukaisten velvoitteiden hoitamisesta avoimesti tilaajavastuu.fi-palvelussa. Yhtiöjärjestyksemme yhteiskuntavastuusäännön mukaisesti käytämme vähintään puolet yrityksen voitosta mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseen, työpaikkojen luomiseen ja muun yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen.

Avainlippu Yhteiskunnallinen yritys Luotettava Kumppani yritys

Vaikuttaminen

Kummalliset kammot Tarjoamme verkossa maksuttomia itsediagnoositestejä ja itsehoito-oppaita, jotka tavoittavat vuositasolla jo yli 10 % suomalaisista. Teemme myös muissa medioissa kunten lehdissä, televisiossa ja radiossa mielenterveysongelmien avointa kohtaamista normalisoivaa vaikuttamistyötä (esim. Kummalliset kammot).

Rohkaisemme hyödyntämään mielenterveyspalveluita myös ennaltaehkäisevässä ja vahvistavassa tarkoituksessa ilman diagnosoitavaa syytä hakeutua palveluiden piiriin. Tarjoamme maksutonta matalankynnyksen neuvontaa yhteydenottokynnyksen madaltamiseksi sekä videovastaanottoja ajan ja paikan asettamien rajoitteiden vähentämiseksi.

Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy

Y-tunnus 2212204-1
Tapiontori 1, 02100 Espoo
Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Mannerheimintie 12 B, 00100 Helsinki
Raatiohuoneenkatu 8, 13100 Hämeenlinna
Yliopistonkatu 38, 40100 Jyväskylä
Snellmaninkatu 10, 53100 Lappeenranta
Koulukatu 34, 90100 Oulu
Tullikatu 6, 33100 Tampere
Yliopistonkatu 31, 20100 Turku
Iskoskuja 3, 01600 Vantaa
Vaihde 044 4141 000
tuki@vastaamo.fi
www.vastaamo.fi

Verkkolaskutusosoite BELRFI0005833W
OVT-tunnus 003722122041
Operaattori 003710948874
Paperilaskut PL 457, 02066 DOCUSCAN

Nordea (BIC NDEAFIHH)
FI75 1244 3000 1158 89
OP (BIC OKOYFIHH)
FI74 5790 4320 0246 44

Toimitusjohtaja Ville Tapio
Matkapuhelin 040 5909385
ville.tapio@vastaamo.fi

Avoimet työpaikat

Psykoterapiakeskus Vastaamo Espoo

Tapiolan Keskustorni, Tapiontori 1
02100 Espoo

Psykoterapiakeskus Vastaamo Espoo

Psykoterapiakeskus Vastaamo Malmi

Malmin kauppatie 8 B
00700 Helsinki

Psykoterapiakeskus Vastaamo Malmi

Psykoterapiakeskus Vastaamo Mannerheimintie

Mannerheimintie 12 B
00100 Helsinki

Psykoterapiakeskus Vastaamo Mannerheimintie

Psykoterapiakeskus Vastaamo Lappeenranta

Snellmaninkatu 10
53100 Lappeenranta

Psykoterapiakeskus Vastaamo Lappeenranta

Psykoterapiakeskus Vastaamo Hämeenlinna

Raatihuoneenkatu 8
13100 Hämeenlinna

Psykoterapiakeskus Vastaamo Hämeenlinna

Psykoterapiakeskus Vastaamo Tampere

Kauppakeskus Tullintori, Tullikatu 6
33100 Tampere

Psykoterapiakeskus Vastaamo Tampere

Psykoterapiakeskus Vastaamo Turku

Yliopistonkatu 31
20100 Turku

Psykoterapiakeskus Vastaamo Turku

Psykoterapiakeskus Vastaamo Vantaa

Kauppakeskus Myyrmanni, Iskoskuja 3
01600 Vantaa

Psykoterapiakeskus Vastaamo Vantaa

Psykoterapiakeskus Vastaamo Jyväskylä

Yliopistonkatu 38
40100 Jyväskylä

Psykoterapiakeskus Vastaamo Jyväskylä

Psykoterapiakeskus Vastaamo Oulu

Koulukatu 34
90100 Oulu

Psykoterapiakeskus Vastaamo Oulu

Psykoterapiakeskus Vastaamo Lahti

Vapaudenkatu 22
15140 Lahti

Psykoterapiakeskus Vastaamo Lahti